perdagangan

Rasulullah saw bersabda, “Mencari yang HALAL adalah wajib hukumnya atas setiap muslim.”

[HAditd Riwayat Thabrani]

Rasulullah saw bersabda, “Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Tidak halal seorang Muslim MENJUAL sesuatu kepada saudaranya, kecuali dia menjelaskan barang jualannya tersebut kepada saudaranya itu.”

[HAdits Riwayat Ibn Majah, Ahmad, Baihaqi dan al-Hakim]

Rasulullah saw bersabda, 
“Jangan engkau JUAL sesuatu yang bukan/belum menjadi milikmu.”

Rasulullah saw bersabda, “Jangan engkau JUAL sesuatu yang bukan/belum menjadi milikmu.”

[HAdits Riwayat Tirmidzi]

Rasulullah saw bersabda, “Jangan engkau jual darinya (emas/dinar dan perak/dirham) yang tidak ada ditempat dengan yang ada ditempat.”

[HAdits Riwayat Bukhari]

Rasulullah saw bersabda, “Pedagang yang JUJUR dan terpercaya akan bersama-sama dengan para Nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada.”

[Hadits Riwayat Tirmidzi]

ZAKAT PERDAGANGAN “Rasulullah saw memerintahkan kepada kami, untuk mengambil zakat dari SEMUA yang kami maksudkan untuk DIJUAL.” [HR Abu Daud]

Dari ibnu Umar, “Tidak ada sehelai kertas maupun sehelai kain yang dimaksudkan untuk DIJUAL, kecuali WAJIB dikeluarkan zakatnya.” —- Ket : Zakat perdagangan wajib jika telah mencapai nishab emas (20 dinar atau Rp 40 jt) ATAU nishab perak (200 dirham atau Rp 15 jt) dan telah mencapai haul (1 tahun).

Hadits: “Sesungguhnya para PEDAGANG (Pebisnis) itu akan dibangkitkan pada Hari Kiamat kelak sebagai orang yang suka berbuat KEJI, kecuali orang yang BERTAQWA kepada Allah, berbuat BAIK dan JUJUR.”

[HR at-Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Hibban, al-Baihaqi dan al-Hakim]

Rasulullah saw bersabda, “Jika kamu membeli sesuatu, janganlah engkau jual hingga kamu memegangnya (diserahkan kepadamu).” [HR Ahmad]

“Siapa saja yang membeli makanan, janganlah dia menjualnya hingga dia memegangnya (diserahterimakan kepadanya).” [HR Muslim]

Hadits Rasulullah: “Jika kamu menjual, maka katakanlah TIDAK ADA kecurangan. Kemudian dalam setiap barang yang kamu beli, kamu memiliki hak untuk memilih (meneruskan akad atau membatalkannya) selama TIGA MALAM. Jika kamu menerima, maka pertahankan. Jika kamu tidak suka, maka kembalikan ke pemiliknya.”

[Shahih Jami’ ash-Shaghir]

Dikatakan kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, penghasilan apa yang PALING BAIK? Beliau menjawab, ‘Pekerjaan seorang laki-laki dengan TANGANNYA dan setiap JUAL BELI yang Mabrur (yang diterima).”

[HR Ahmad, al-Bazar dan al-Hakim]